គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

ក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេត បានបង្គើតកម្មវិធីមួយដើម្បីចែករំលេងបទពិសោធន៏

[BKFC} ក្លិបបាល់ទាត់បឹងកេត បានបង្គើតកម្មវិធីមួយដើម្បីចែករំលេងបទពិសោធន៏និងធ្វើការហ្វឹកហាត់ដល់ក្មេងៗ នៅកីឡដ្ឋានខេត្តកំពត់ ហើយក្លិបបឹងកេត បានរៀបចំការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយជម្រើសខេត្តកំពត់ ដោយមាន ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា បានចូលរួមប្រកួតផងដែរ។ ដោយក្លិបបឹងគេតបានបញ្ជាក់ថានិងបានរៀបចំកម្មវិធីនេះជាបន្តទៀត។ រូបភាព : ក្លិបបឹងកេត #CNCC #BKFC