គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

ពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុុន សែន លើកទី១២ ឆ្នាំ២០១៨

ពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុុន សែន លើកទី១២ ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹងខ្លះៗអំពីការប្រកួត សំរាប់រដូវកាលនេះ

ដែលបានបែងចែក ចេញការប្រកួតជា ២គឺ ថ្នាក់ខេត្ត និង ថ្នាក់ជាតិ ពត៌មានលំអិតសូមអានបន្ថែមក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖