គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

ពិន្ទុរបស់ក្លឹបបឹងកេតជាមួយក្លឹបក្រសួងការពារជាតិ

ក្លឹបបឹងកេតបានយកឈ្នះ ក្លឹបក្រសួងការពារជាតិ ដោយថែមម៉ោង ទាត់បាល់សំរេចសេចក្តី១១ម៉ែត្រ (១០-៩) ដើមរកអ្នកកាន់ពាននូវរដូវកាលថ្មី។