គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

ក្លឹបបឹងកេតបានរៀបចំពិធីថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស

ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតក្លឹបបឹងកេតបានរៀបចំពិធីថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ដែលបានជួយគាំទ្រក្លឹប និង ជ្រុំជ្រែញក្លឹបអោយទទួលបានជោគជ័យ។