គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

ការប្រជំុលើកផែនការសំរាប់ឆ្នាំ​ ២០១៨

ក្រោយពេលឈប់សំរាក់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមក ការចាប់ផ្តើមសារជាថ្មី របស់ពាន់រង្វាន់មិត្តហ្វូនខេមបូឌានលីកឆ្នាំ២០១៨ ក៍បានត្រលប់មកវិញដោយមានការប្រជុំរួមជាមួយក្លឹបទាំង ១២ លើផែនការថ្មីសំរាប់ឆ្នាំនេះ។