គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

 

Contact

Address

office #2, Street 134, Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.

Phone & E-mail

Office: (855)23-880-797

Mondays to Fridays: 8:00am - 17:00pm