គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee
គ្រូសូលទីឡូ បង្ហាញមូលហេតុនាំឲ្យភ្នំពេញក្រោនវាយបកយកឈ្នះត្រឹម៣នាទី
អ្នកចាត់ការវិសាខាថា U18 បាទីប្រើកម្លាំងខ្លាំងនៅដើមវគ្គ ទើបរបូតគ្រាប់បាល់ច្រើន
គ្រូគិរីវង់ថាបានផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសខ្លះៗមុនវាយបកឈ្នះការពារជាតិ
Darren Pomroy ថា ភ្នំពេញក្រោនល្អទាំងព្រម តែកីឡាករខ្លួនពោរពេញដោយទំនុកចិត្ត
គ្រូគិរីវង់ ៖ បើបានមួយពិន្ទុពីការពារជាតិក៏ល្អដែរសម្រាប់យើង
គ្រូវិសាខា ៖ ដើម្បីបន្តលទ្ធភាពប្រជែងជើងឯក យើងត្រូវធ្វើរឿងនេះឲ្យបាន
Conor ជ៉ំវិញជំនួបបឹងកេត៖ ប្រកួតនេះនឹងតានតឹង ដូច្នេះយើងចាំមើលនរណាសំណាងជាង
រាយនាមកីឡាករត្រូវអវត្តមានដោយសារពិន័យនៅ MCL សប្ដាហ៍នេះ
គ្រូសូលទីឡូថា នឹងយកប្រកួតលីគកំពូលនៅសល់ ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍជាងលទ្ធផល
សុក វាសនា៖ «កំពង់ចាមអភិវឌ្ឍន៍ច្រើន តែយើងបានត្រៀមប៉ះគេរួចហើយ»

Players

  • Search
  • Filter By Season
  • Filter By Club

Player Position Nationality
Striker Cambodian
Center Defender, Striker Cambodian
Defender, Midfielder Cambodian
Goalkeeper Cambodian
Defender Cambodian
Midfielder Cambodian
Striker Cambodian
Defender Cambodian
Defender Cambodian
Forward Nigeria
Goalkeeper Cambodian
Left Back, Right Back Cambodian
Goalkeeper Cambodian
Defender Cambodian
Midfielder Cambodian
Forward Cambodian
Midfielder Cambodian
Forward Cambodian
Midfielder Cambodian
Defender Cambodian
Cambodian
Cambodian
Defender Cambodian
Defender Cambodian
Defender Cambodian
Defender Cambodian
Defender Cambodian
Forward Cambodian
Forward Cambodian
Defender Cambodian
Striker Cambodian
Striker Cambodian
Defender Cambodian
Defender Cambodian
Mid Feilder Cambodian
Mid Feilder Cambodian
GoulKeepre Cambodian
Mid Feilder Cambodian
Forward
Forward
Mid Feilder Cambodian
Defender Cambodian
Defender Cambodian
Mid Feilder Cambodian
Forward Cambodian
Defender Cambodian
GoulKeepre Cambodian
Defender Cambodian
Gk
DF
DF
FW
FM
FW
FW
FW
MF
DF
DF
DF
FW
FW
Gk
MF
FW
GK
FW
FW
DF
FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
ប្រធានបច្ចេកទេស
interpretor
គ្រូអ្នកចាំទី
គ្រូជំនួយទី១
គ្រូជំនួយទី2
គ្រូជំនួយទី3
គ្រូជំនួយទី4
ពេទ្យ
ពេទ្យ
មន្រ្ដីព័ត៏មាន
មន្រ្ដីព័ត៏មាន
រដ្ធបាល នឺង ជំនួុយការ
ចាំទី
កាពារ
បំរើ
ការពារ
បំរើ
ប្រយុទ្ធ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
បំរើ
ការពារ
បំរើ
បំរើ
បំរើ
បំរើ
ការពារ
ចាំទី
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ការពារ
ចាំទី
អគ្គលេខាធិការ
អ្នកចាត់ការទូទៅ
គ្រូបង្ហាត់
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
ពេទ្យ
GK
DF
DF
MF
FW
MF
FW
MF
MF
FW
DF
GK
DF
MF
DF
MF
FW
FW
FM
MF
TEAM
ASST _COACH
ASST COACH
KIT _MAN
PHYSIOTHE
PHYSIOTHE
MEDIA
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
អ្នកចាំទី
អ្នកចាំទី
ប្រយុទ្ធ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
អ្នកចាំទី
ប្រយុទ្ធ
ប្រយុទ្ធ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
អ្នកចាំទី
អ្នកចាំទី
ការពារ
អ្នកចាំទី
ការពារ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
ប្រយុទ្ធ
ប្រធានក្លិប
អ្នកចាត់ការ
ជំនួយការ
គ្រូបង្គោល
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
អ្នកចាំទី
ការពារ
ការពារ
ការពារ
ការពារ
បំរើ
ប្រយុទ្ធ
បំរើ
បំរើ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
បំរើ
ប្រយុទ្ធ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
អ្នកចាំទី
អ្នកចាំទី
បំរើ
បំរើ
ប្រយុទ្ធ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
អ្នកចាត់ការក្រុម
នាយកបច្ចេកទេស
គ្រូបង្គោល
គ្រូចាំទី
គ្រូជំនួយ
គ្រូពេទ្យ
GK
DF
DF
DF
DF
DF
MF
FW
MF
FW
MF
GK
DF
DF
FW
DF
MF
FW
GK
MF
MF
DF
DF
GK
MF
FW
MF
MF
DF
អ្នកចាត់ការក្រុម
គ្រូបង្វឹក
គ្រូបច្ចេកទេស
គ្រូបច្ចេកទេស
គ្រូចាំទី
គ្រូពេទ្យ
គ្រូពេទ្យ
GK
DF
DF
MF
FW
MF
MF
FW
FW
DF
DF
FW
GK
MF
MF
GK
DF
MF
MF
MF
DF
MF
FW
គ្រូបង្គោល
អ្នកចាត់ការទូទៅ
អ្នកបកប្រែ
ពេទ្យ
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
អ្នកចាំទី
ការពារ
ការពារ
បំរីេ
ការពារ
ប្រយុទ្ធ
បំរីេ
បំរីេ
បំរីេ
បំរីេ
ការពារ
បំរីេ
បំរីេ
បំរីេ
ការពារ
ចាំទី
បំរីេ
ប្រយុទ្ធ
បំរីេ
បំរីេ
ការពារ
ចាំទី
បំរីេ
បរីេ
បំរីេ
ប្រយុទ្ធ
គ្រូបង្គោល
គ្រូជំនួយ
គ្រូជំនួយ
គ្រូអ្នកចាំទី
ពេទ្យ
ពេទ្យ
ជំនួយការទូទៅ
អ្នកចាត់ការទូទៅ
គ្រូបង្គោល
ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស
គូ្រអ្នកចាំទី
ជំនួយការគ្រូបង្វឹក
ជំនួយការគ្រូបង្វឹក
ជំនួយការគ្រូបង្វឹក
ពេទ្យ
GK
DF
DF
DF
DF
MF
FW
FW
FW
FW
MF
FW
DF
FW
MF
DF
DF
DF
FW
GK
FW
ប្រធានប្រតិភូ
អ្នកចាត់ការទូទៅ
គ្រូបង្វឹក
គ្រូជំនួយ
គ្រូអ្នកចាំទី
ពេទ្យ