អំពីពួកយើង

CNCC - Cambodian National Competitions Committee was established in 2016 as a governing body of Football Federation of Cambodia (FFC found in 1933) to take responsibility for domestic football matches. categories

ADDRESS

Office #2, Street 134, Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.

PHONE & E-MAIL

Office: (855)23-880-797

WORKING DAY

Mondays to Fridays: 8:00am - 17:00pm

 តាមដានលើបណ្តាញសង្គម
Facebook
Youtube
អត្ថបទពេញនិយម
អ្នកចាត់ការវិសាខា ៖បានសិទ្ធិរៀបចំវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានសម្ដេចតេជោថ្នាក់ខេត្តជាមោទកភាពសម្រាប់យើង
អ្នកចាត់ការវិសាខា ៖បានសិទ្ធិរៀបចំវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានសម្ដេចតេជោថ្នាក់ខេត្តជាមោទកភាពសម្រាប់យើង
អ្នកចាត់ការវិសាខា ៖បានសិទ្ធិរៀបចំវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានសម្ដេចតេជោថ្នាក់ខេត្តជាមោទកភាពសម្រាប់យើង
អ្នកចាត់ការវិសាខា ៖បានសិទ្ធិរៀបចំវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានសម្ដេចតេជោថ្នាក់ខេត្តជាមោទកភាពសម្រាប់យើង
អ្នកចាត់ការវិសាខា ៖បានសិទ្ធិរៀបចំវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានសម្ដេចតេជោថ្នាក់ខេត្តជាមោទកភាពសម្រាប់យើង