ពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០២១ (ថ្នាក់ខេត្ត) ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១